Potrebujete arhitekta?

Tadej Bevc | Biro Arhitekti
Pooblaščeni arhitekt

Potrebujete geomehansko poročilo?

Željko Sternad | Geostern d.o.o.
Pooblaščeni inženir rudarstva in geotehnologije

Geomehansko poročilo

Geomehansko poročilo (lahko tudi geološko ali geološko-geomehansko poročilo) je elaborat, ki ga je dobro izdelati pred začetkom projektiranja vaše hiše, saj arhitekti in statiki iz tega poročila pridobimo pomembne podatke o sestavi in nosilnosti terena na mestu gradnje, kar nam pomaga pri pravilni zasnovi temeljenja objekta, odvodnjavanja meteornih ter zalednih voda in podobno.

Izdelava geomehanskega poročila običajno ni obvezna, se pa lahko zgodi, da ga bodo zahtevali določeni mnenjedajalci, ponekod pa je zahtevan že s samim prostorskim aktom in ga je potrebno priložiti kot elaborat k vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Katere podatke dobimo iz poročila?

Kot že navedeno, dobimo iz geomehanskega poročila številne pomembne in uporabne podatke, med drugim podatke o:

 • geologiji ozemlja
  Ti podatki so podani za širše (izseki iz geološke karte Slovenije in podobno) in ožje območje.

 • seizmičnosti terena
  Iz poročila je razvidno, v katero stopnjo intenzitete po EMS lestvici (European Macroseismic Scale) se uvršča območje z nameravano gradnjo in kolikšne seizmične pospeške (npr. 0,175 g) lahko na območju pričakujemo. Gre za pomembna podatka, ki ju upošteva statik pri statičnem izračunu nosilne konstrukcije predvidenega objekta.

 • inženirsko geoloških razmerah na lokaciji
  Glavni namen raziskav za geomehansko poročilo je ugotoviti geološko – geomehanske razmere na lokaciji. Na podlagi terenskega ogleda in raziskav se ugotavlja geološko sestavo terena, nivo podtalnice, morebitno površinsko zastajanje vode, erozijsko delovanje, poplavno ogroženost, geomehanske lastnosti kohezivnih zemljin in stabilnost terena.

 • pogojih ponikanja in odvodnjavanja
  Če na lokaciji, kjer boste gradili, ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja za meteorne vode in v bližini nimate kakšnega vodotoka (npr. potoka), potem bomo morali odvajanje meteornih voda urediti drugače. Iz tega razloga je ključnega pomena, da vemo, ali je teren na lokaciji predvidene gradnje vodoprepusten ali ne. Geomehansko poročilo nam da podatke glede prepustnosti slojev v tleh. Če je teren dobro vodoprepusten, bomo lahko zgradili ponikovalnico. V nasprotnem primeru bo potrebno iskati druge rešitve (rezervoarji, izpust razpršeno po terenu…).

 • predlaganem temeljenju objekta
  Glede na ugotovitve raziskav in velikost ter zahtevnost predvidenega objekta, nam geomehanik oziroma geotehnik poda predloge glede temeljenja (izvedba temeljev, globina temeljenja in podobno).

Kako potekajo ogled in raziskave na terenu?

1 ) Naročilo

Geomehansko poročilo boste naročili pri podjetju, ki ponuja geološke in geotehnične storitve. Pri naročilu poudarite namen, za katerega poročilo potrebujete – torej gradnja hiše. Pri nas je poročilo izdelalo podjetje Geostern d.o.o. iz Krškega. Vse potrebne kontaktne podatke najdete na vrhu te objave, pod videom!

2 ) Ogled terena in raziskave

Geologi bodo na ogledu terena pregledali in preučili širšo in ožjo okolico, na zemljišču z nameravano gradnjo pa bodo izvedli tudi konkretnejše raziskave. Le-te v primeru gradnje enostanovanjske hiše večinoma obsegajo vsaj en sondažni razkop in test z lahkim dinamičnim penetrometrom.

Na primeru, ki si ga lahko ogledate v zgornjem videu, smo izvedli izkop ene sonde oziroma jame, širine približno 0’80 m in globine 2’00 m. Geolog je sproti nadziral izkop po plasteh in popisoval ter testiral izkopan material.

Na dnu izkopane sonde smo izvedli meritve z dinamično ploščo z lahko padajočo utežjo. S temi meritvami pridobimo podatke o dinamičnem deformacijskem modulu, na podlagi katerega se preračuna statični deformacijski modul. Oba podatka na koncu služita za določitev nosilnosti temeljnih tal, posledično pa lahko geolog poda predlog glede debeline potrebnega tampona za temeljenje predvidenega objekta.

Izvedena je bila tudi meritev z lahkim dinamičnim penetrometrom, na podlagi katere smo prav tako dobili določene geomehanske karakteristike terena, ki nam bodo v pomoč pri projektiranju predvidenega objekta.

3 ) Geomehansko poročilo, elaborat

Končni rezultat geološko-geomehanskih raziskav na terenu je geomehansko poročilo oziroma elaborat, v katerem bodo zapisane vse ugotovitve s terena in podani predlogi predvsem za temeljenje predvidenega objekta in odvajanje meteornih ter zalednih voda.

En izvod elaborata dostavite nam (oziroma svojemu projektantu), da bomo pri konstrukcijski zasnovi in rešitvah odvajanja meteorne vode upoštevali ugotovitve in predloge geomehanika.

Zakaj je geomehansko poročilo resnično priporočljivo izdelati?

Večina investitorjev gleda na geomehansko poročilo kot nepotreben dodaten strošek, v resnici pa je ta elaborat zelo dobra in priporočljiva investicija, ki se vam bo vsekakor povrnila še preden se boste vselili v svojo novo hišo!

V prid izdelavi geomehanskega poročila govori predvsem naslednje:

 • vsaj približno boste vedeli, kaj vas čaka
  Če ne boste opravili predhodnih geološko-geomehanskih raziskav na terenu, ne boste vedeli, kaj vas čaka pod površjem. Na videz zelo lep teren, je lahko v resnici slabo nosilen, močvirnat, podtalnica je lahko visoka… Vse te stvari je dobro vedeti v fazi načrtovanja objekta.

 • izognili se boste kasnejšim težavam in dragemu odpravljanju napak
  Pravilno temeljenje in odvajanje meteornih ter zalednih voda stran od objekta je ena ključnih nalog, ki jih moramo dobro opraviti v času gradnje objekta in izvajanja zemeljskih del. Informacije in podatki o sestavi terena, morebitni visoki vodi, slabi nosilnosti in še čemu, nam zelo koristijo pri pravilnem načrtovanju. Lažje, hitreje in ceneje je v času projektiranja in gradnje izvesti določene varnostne in druge ukrepe, kot pa kasneje odpravljati napake, do katerih ne bi prišlo, če bi projektanti operirali z vsemi potrebnimi podatki.

 • prihranili boste
  Eden izmed ključnih podatkov oziroma usmeritev iz geomehanskega poročila je predlog globine temeljenja. S tem podatkom projektanti ne bomo po nepotrebnem pretiravali z globino gradbene jame in posledično debelino tampona pod temeljno ploščo vašega objekta. Manj izkopa in manj materiala za nasutje pomeni manjše stroške gradnje!

Cena geomehanskega poročila

Cena geomehanskega poročila je odvisna od zahtevnosti terena, števila testov in globine sondažnih izkopov, zahtevnosti objekta, za gradnjo katerega se geomehansko poročilo izdeluje, potrebno gradbeno mehanizacijo in drugo orodje ter inštrumente, ki so za raziskavo potrebni.

Za geomehansko poročilo v primeru gradnje stanovanjske hiše boste odšteli približno 250€.

Kaj morate vedeti, preden začnete…

14-stranski hitri PDF vodič po vsem, kar morate vedeti v zvezi s pripravo projektne dokumentacije in pridobivanjem gradbenega dovoljenja za gradnjo vaše hiše!