Naročite se na naš YouTube kanal in bodite obveščeni o novih posnetkih!

NAROČAM SE!

Potrebujete arhitekta?

Tadej Bevc | Biro Arhitekti
Pooblaščeni arhitekt

Potrebujete geodeta?

Sebastjan Kostevc | Kostak d.d.
Vodja geodetske službe

Geodetski posnetek

Geodetski posnetek je prvi dokument, ki ga morate dati izdelati, preden pridete do nas ali svojega projektanta, ki vam bo izdelal načrte za gradnjo vaše hiše! V tokratnem videu in članku vam predstavimo, kaj geodetski posnetek je, kdo ga izdela, kaj vse vsebuje in kaj morate od geodeta dobiti po končanem delu.

Kaj geodetski posnetek sploh je?

Geodetski posnetek oziroma načrt je posnetek terena, objektov in komunalnih vodov na določenem zemljišču. V večini primerov je geodetski posnetek izdelan za namene načrtovanja neke gradnje, saj arhitekti z njim pridobimo zelo natančne podatke o zemljišču, na katerem je predvidena gradnja, kar nam posledično omogoča zelo natančno projektiranje in umeščanje novega objekta v prostor.

Katere podatke mora geodetski posnetek vsebovati?

Podatki, ki morajo biti prikazani na geodetskem posnetku za izdelavo dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, so določeni s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (3. alineja 10. člena).

Skladno z navedenim pravilnikom in členom mora geodetski posnetek vsebovati vsaj podatke o:

  • reliefu, vodah, stavbah in njihovih višinah,
  • gradbenih inženirskih objektih,
  • rabi zemljišč in rastlinstvu,
  • zemljiških parcelah,
  • obstoječih infrastrukturnih vodih (nadzemnih in podzemnih) ter
  • hidrantih in drugih virih vode za gašenje.

V nadaljevanju tega prispevka bova naredila pregled posamezne alineje oziroma sklopa potrebnih podatkov. Podal vam bom navodila in usmeritve, katerim predlagam, da sledite v izogib težavam oziroma pomanjkljivosti podatkov na vašem geodetskem posnetku. Vaša prisotnost pri meritvah na terenu je namreč obvezna oziroma zelo zaželena, saj določenih podatkov geodeti ne morejo pridobiti iz javno dostopnih baz in se tako zanašajo na vaše prikaze, informacije in pričevanja.

1 ) Podatki o reliefu zemljišča

Ti podatki so za nas arhitekte med najpomembnejšimi, saj iz njih pridobimo podatke o razgibanosti terena, naklonih… in lahko tako izdelamo 3D model zemljišča, na katerem je predvidena gradnja. Na ta način lažje, natančneje in brez napak pri projektiranju umestimo nov objekt v prostor na način, da bo kar najbolje prilagojen morebitni obstoječi razgibanosti zemljišča.

Geodet bo tako ob meritvah na terenu prehodil parcelo ali parcele, na katerih je predvidena gradnja, in s pomočjo ustreznih instrumentov in GPS-a posnel nadmorske višine posameznih (pomembnih) točk zemljišča. Na samem geodetskem posnetku bodo tako prikazane te posamezne točke z navedeno nadmorsko višino, za lažje razumevanje reliefa, pa bodo označene tudi plastnice terena.

2 ) Podatki o vodah, stavbah in njihovih višinah

Pri podatkih o vodah gre največkrat za posnetek in navedbo poteka struge kakšnega vodotoka (hudournika, potoka, reke…). Pri projektiranju so ti podatki potrebni predvsem zaradi izogibanja posegom v priobalni pas vodotoka, istočasno pa v primeru gradnje ob ali v bližini vodotoka pristojni mnenjedajalci lažje odločajo o ustreznosti naših projektnih rešitev (izpusti meteorne vode v vodotok, poplavna varnost in podobno).

Dobro izdelan geodetski posnetek nam bo podal tudi informacije o obstoječih stavbah na zemljišču z nameravano gradnjo in v bližnji okolici. Pri teh podatkih nam geodeti največkrat postrežejo s podatki o nadmorski višini kote pritličja obstoječega objekta in višini slemena. Ti podatki so še zlasti relevantni takrat, ko prostorski akt zahteva višinsko prilagajanje novih objektov obstoječi gradnji. V večini primerov prostorski akti namreč zahtevajo, da nov objekt ni višji od objektov v neposredni bližini.

3 ) Podatki o gradbenih inženirskih objektih

Gradbeni inženirski objekti so ceste, mostovi, oporni zidovi, cevovodi in podobno. Geodeti bodo na geodetskem posnetku tako prikazali tudi te podatke, saj gre za objekte, ki so pomembni elementi v prostoru in jih bo potrebno pri projektiranju upoštevati, se na njih priključiti, pridobiti ustrezna soglasja oziroma mnenja zaradi gradnje v varovalnih pasovih teh objektov in podobno.

4 ) Podatki o rabi zemljišč in rastlinstvu

Geodetski posnetek po vseboval tudi podatke o rabi zemljišč, kar pomeni, da bodo geodeti prikazali, kaj je trenutna namenska raba določenega dela zemljišča (njiva, travnik, sadovnjak, pozidano zemljišče…). Z geodetskimi znaki nam označijo tudi posamezno rastlinstvo (večja drevesa, vinograde…).

5 ) Podatki o zemljiških parcelah

Ti podatki so (poleg podatkov o reliefu in komunalni infrastrukturi) najpomembnejši podatki na geodetskem posnetku. Iz njih dobimo poteke parcelnih meja in parcelne številke posameznih parcel. Geodeti na posnetku označijo tako neurejene kot tudi urejene parcelne meje.

Neurejene parcelne meje so tiste, ki so na posnetek prenesene iz digitalnega katastrskega načrta (DKN) in največkrat niso ravno najbolj natančne (npr. do 2m – geodet navede natančnost!). Urejene meje pa so tiste, ki so bile v zadnjih letih uradno določene in zavedene v postopku ureditve parcelnih mej in so zelo natančno določene (npr. do 4cm natančno – prav tako geodet navede natančnost!).

Podatke o parcelnih mejah seveda potrebujemo zaradi zagotavljanja gradnje le na vašem zemljišču, določanja odmikov, strank in stranskih udeležencev v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja in podobno.

6 ) Podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih

Kot že v prejšnji točki navedeno, so podatki o obstoječi infrastrukturi na zemljišču in okolici prav tako izredno pomembni. Govorimo o morebitnih elektro in telekomunikacijskih vodih, vodovodu, kanalizaciji, cestnemu omrežju in podobno.

Predvsem tukaj pridete na vrsto investitorji. Če slučajno ne veste, kje v naravi poteka določen vod komunalne infrastrukture (vsaj približno), je zelo zaželeno, da se o tem pozanimate, saj boste te podatke posredovali geodetom, ko bodo prišli izdelati geodetski posnetek. Pokazali jim boste, kje preko vašega zemljišča ali v bližini poteka elektrika, vodovod, telekomunikacijski vod, kje imate npr. obstoječo greznico, elektro omarico in vodomerni jašek (če je na zemljišču obstoječ objekt)…

Če v tem trenutku teh podatkov nimate, se pozanimajte pri starejših sosedih, bivših lastnikih zemljišča (če ste kupili zemljišče za gradnjo)… lahko pa tudi pokličete pristojne komunalne službe, da pridejo na zemljišče in poiščejo ter zakoličijo trase svoje infrastrukture.

Določeni podatki javne gospodarske infrastrukture so sicer geodetom dostopni in jih bodo sami prenesli na geodetski posnetek, a se v praksi velikokrat dogaja, da so javne evidence pomanjkljive ali pa podatki o trasah določenih komunalnih vodov ne ustrezajo dejanskim v naravi.

V izogib težavam in nepotrebnim dodatnim stroškom kasneje pri gradnji (pretrganje komunalnih vodov ob zemeljskih delih), vam zato resnično priporočam, da vzamete stvari v svoje roke in se glede komunalne infrastrukture na svojem zemljišču dobro pozanimate in prepričate.

7 ) Podatki o hidrantih in drugih virih vode za gašenje

Že naslov te točke pove, zakaj te podatke potrebujemo. Ena izmed bistvenih zahtev, ki jo morajo objekti izpolnjevati, je tudi požarna varnost, v okviru katere moramo projektanti, ki izdelujemo zasnove požarne varnosti, zagotoviti tudi zadostne količine vode za gašenje.

Podatki o hidrantih ali morebitnih drugih virih vode za gašenje so tako zelo koristni. Geodetu na terenu tako pokažite vse hidrante v bližini predvidene gradnje ter morebitne potoke, vodostaje, rezervoarje za vodo in podobno. Za gašenje je ob požaru potrebno zagotoviti precejšnje količine vode, zato bo vsak vir vode dobrodošel.

Kaj morate dobiti od geodeta, ki vam bo izdelal geodetski posnetek?

Geodet vam mora predati tri stvari: geodetski posnetek oziroma načrt, certifikat posnetka in digitalno obliko geodetskega načrta.

Geodetski posnetek za projektiranje individualne hiše je največkrat izdelan na listu formata A3 in vsebuje prikaz vašega zemljišča z vsemi zgoraj naštetimi podatki, legendo in glavo načrta.

Certifikat geodetskega posnetka je nekakšna izjava in potrdilo odgovornega geodeta, da je geodetski posnetek izdelan v skladu z vsemi pravilniki in pravili stroke. Navedena je številka posnetka in tabela s podatki o natančnosti podatkov na geodetskem posnetku.

Digitalno obliko geodetskega posnetka vam bo geodet priložil na CD-ju ali pa posredoval preko e-pošte. Papirnato in digitalno obliko geodetskega posnetka nam boste predali na prvem sestanku oziroma ob dogovoru in začetku projektiranja.

Koliko časa je geodetski posnetek veljaven?

Geodetski posnetek načeloma nima roka trajanja oziroma veljavnosti, ga pa ima certifikat geodetskega posnetka in sicer večinoma je to 2 leti.

V primeru, da ta rok preteče in dejansko stanje v naravi na zemljišču še vedno ustreza tistemu na geodetskem posnetku, vam bo geodet v praksi večinoma samo izdal nov certifikat. V primeru, da pa ste v tem času na zemljišču izvajali posege, ki so spremenili pomembne podatke za kredibilnost posnetka, bo potrebno izdelati nov geodetski posnetek oziroma obstoječega ustrezno dopolniti.

Kaj bo v določenem primeru potrebno narediti, bosta ugotovila z vašim geodetom.

Spodnja fotografija prikazuje geodetski posnetek za gradnjo stanovanjske hiše.

Geodetski posnetek

Cena geodetskega posnetka?

Cene geodetskih posnetkov so odvisne predvsem od velikosti območja, ki ga mora geodet ob meritvah na terenu posneti, in od količine podatkov, ki jih projektanti potrebujemo za projektiranje predvidene gradnje.

Geodetski posnetek, ki ga boste potrebovali za gradnjo individualne stanovanjske hiše, stane nekje od 250€ navzgor.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z geodetskim posnetkom ali drugimi geodetskimi storitvami, se lahko obrnete na Sebastjana Kostevca iz podjetja Kostak d.d.. Vse kontaktne podatke najdete zgoraj (pod videom) v tem prispevku.

 

Veseli bomo, če boste ta prispevek in video delili s svojimi prijatelji na družbenih omrežjih! Kliknite spodaj in razširite koristne informacije.

Hvala, ker delite!

Avtor članka: Tadej Bevc, arhitekt
Vir fotografij: arhiv portala Gradnja Hiše TV

Kaj morate vedeti, preden začnete…

14-stranski hitri PDF vodič po vsem, kar morate vedeti v zvezi s pripravo projektne dokumentacije in pridobivanjem gradbenega dovoljenja za gradnjo vaše hiše!