Potrebujete arhitekta?

Tadej Bevc | Biro Arhitekti
Pooblaščeni arhitekt

Potrebujete geodeta?

Sebastjan Kostevc | Kostak d.d.
Vodja geodetske službe

Zakoličba objekta

Zakoličba objekta je eden izmed prvi korakov, ki jih boste morali opraviti po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred dejanskim začetkom gradnje vaše hiše. Zakoličba je obvezen postopek, saj jo zahteva Gradbeni zakon (60. člen – Obveznost zakoličenja objekta) in sicer za gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih objektov, razen prizidav (stanovanjske hiše so manj zahtevni objekti).

Kako poteka zakoličba objekta na terenu?

1 ) Zakoličbene točke

Ko arhitekti izdelujemo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in kasnejšo izvedbo, skupaj z investitorjem umestimo objekt v prostor (na parcelo z nameravano gradnjo). Pri tem seveda upoštevamo vsa določila oziroma zahteve prostorskih aktov, ki veljajo na območju predvidene gradnje.

Ko je objekt umeščen, določimo zakoličbene točke, ki so po navadi vogali objekta. Te točke so nato navedene v gradbenem dovoljenju in so pomemben element umeščanja objekta v prostor, ki ga je potrebno upoštevati tudi v postopku zakoličbe objekta na terenu.

Spodnja slika prikazuje v prostor umeščen objekt in označene zakoličbene točke na vseh glavnih vogalih objekta (T1, T2…).

Zakoličbene točke

2 ) Pridobitev gradbenega dovoljenja in naročilo zakoličbe objekta

Objekt lahko zakoličite, ko imate pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Zakoličba objekta je postopek, ki ga bo opravil geodet. Priporočam, da za naročilo zakoličbe kontaktirate geodeta, ki vam je predhodno izdelal geodetski posnetek (ni pa nujno).

3 ) Zakoličba objekta na terenu

Po naročilu in pridobljenih vseh potrebnih podatkih, bo prišel izbrani geodet na teren in opravil zakoličbo objekta. Kot že navedeno, bo pri tem upošteval koordinate zakoličbenih točk, ki jih bomo arhitekti določili v projektni dokumentaciji.

Geodet prenaša zakoličbene točke na teren s pomočjo geodetskega inštrumenta (teodolit) in GPS naprave, kar mu omogoča izredno natančen prenos točk s papirja na teren. V praksi se poslužujemo dveh možnosti:

  • prenos točk na zakoličbene količke
    V tem primeru geodeti na mesto zakoličbene točke zabijejo lesen količek, na katerega nato na točno koordinato točke privijačijo vijak ali zabijejo žebljiček. Center glave vijaka oziroma žebljička nato predstavlja posamezno zakoličbeno točko.
  • prenos na gradbene profile
    Ta pristop je boljši, saj veliko težje pride do zamika zakoličbenih točk in posledično do napak kasneje pri gradnji. Gradbeni profili so leseni okvirji, ki jih izvajalec izdela na terenu, na njih pa geodeti pri zakoličbi objekta prenesejo točke, ki ob medsebojni povezavi označujejo stranice objekta, na križanjih posameznih linij pa dobimo zakoličbene točke. Gradbeni profili običajno ostanejo postavljeni na gradbišču skozi celotna zidarska dela, saj omogočajo nadzor, prenos višin in podobno.
Zakoličba objekta - uporaba inštrumenta (teodolit)
Izdelava gradbenih profilov
Prenos zakoličbenih linij na gradbene profile
Natančna določitev točk
Žebelj na mestu točke zakoličbene linije
Označena točka zakoličbene linije

Zakoličba objekta zahteva prisotnost nadzornika in izvajalca!

Poleg investitorja in projektanta sta udeleženca pri gradnji tudi izvajalec in nadzornik. Gradbeni zakon določa, da mora biti pri zakoličbi objekta nadzornik gradnje prisoten (13. člen). Nadziral bo ustrezno izvajanje zakoličbe, upoštevanje zakoličbenih točk iz projektne dokumentacije in na koncu tudi podpisal zapisnik o zakoličbi.

Priporočljivo je, da je pri zakoličbi objekta prisoten tudi izvajalec s svojimi delavci. Izdelali bodo namreč gradbene profile, na katere bodo geodeti prenašali potrebne točke. Velika prednost izvajalčeve prisotnosti je tudi ta, da bo seznanjen z vsemi točkami, višinami, kaj določena oznaka pomeni in podobno. V nasprotnem primeru bo zagotovo prihajalo do zmede, ko bo izvajalec začel s svojimi deli.

Označitev nadmorske višine objekta

Projektanti v projektni dokumentaciji določimo tudi nadmorsko višino kote zaključnega tlaka (parketa, keramike…) v pritličju predvidenega objekta. To višino nato geodet ob zakoličbi objekta prenese na gradbene profile ali neko drugo fiksno mesto na terenu, ki nato izvajalcu omogoča pravilno višinsko pozicioniranje objekta na terenu.

Pomembno je vedeti, da je v dokumentaciji določena nadmorska višina lokacijski podatek objekta, kar pomeni, da morate v primeru spremembe te višine pri gradnji, izdelati dokumentacijo za spremembo gradbenega dovoljenja. Gradbeni zakon med dopustnimi odstopanji od gradbenega dovoljenja ne navaja odstopanj od določene nadmorske višine kote pritličja.

Zakoličba objekta se vpiše v gradbeni dnevnik!

Zakoličba objekta je eden izmed prvih korakov pri gradnji objekta in prav je, da se na tem mestu začne voditi tudi gradbeni dnevnik. V praksi je to običajno že naloga izvajalca in tudi iz tega razloga je izvajalčeva prisotnost na terenu ob zakoličbi obvezna.

Vpis zakoličbe v gradbeni dnevnik

Zapisnik o zakoličbi objekta

Končen rezultate zakoličbe objekta so prenešene zakoličbene točke s papirja na teren, geodet pa vam o celotnem postopku izdal tudi zapisnik o zakoličbi objekta.

Potrebujete vsaj dve kopiji:

  1. kopija je zahtevana priloga k prijavi začetka gradnje, ki je po Gradbenem zakonu prav tako obvezna (63. člen)
  2. kopijo pa morate imeti vedno na gradbišču za primer inšpekcijskega nadzora, saj inšpektorji običajno zahtevajo vpogled v ta zapisnik.

Cena zakoličbe objekta

Cene za zakoličbo objekta se razlikujejo od projekta do projekta, saj so odvisne od velikosti in zahtevnosti objekta ter števila zakoličbenih točk, ki jih bo geodet moral prenesti na teren.

Za zakoličbo individualne stanovanjske hiše se cene gibljejo v povprečju od 200€ navzgor.

Avtor članka: Tadej Bevc, arhitekt
Vir fotografij: arhiv portala Gradnja Hiše TV

Kaj morate vedeti, preden začnete…

14-stranski hitri PDF vodič po vsem, kar morate vedeti v zvezi s pripravo projektne dokumentacije in pridobivanjem gradbenega dovoljenja za gradnjo vaše hiše!